Regulamin
 

Regulaminy:

1. Regulamin Serwisu hurtksiazki.pl - obowiązuje od 01.01.2021 roku
2. Regulamin Serwisu hurtksiazki.pl - obowiązuje od 20.05.2022 roku

3. Regulamin treści cyfrowych


Regulamin obowiązuje od 01.06.2024 roku » Sprawdź aktualnie obowiązujący regulamin hurtksiazki.pl
Regulamin Serwisu hurtksiazki.pl

I. Postanowienia ogólne
 1. Serwis internetowy hurtksiazki.pl (dalej „Serwis”) prowadzony jest przez TAMI SI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Starołęcka 7, 61-361 Poznań, Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0001068447, REGON: 526938354, NIP: 7822932236, kapitał zakładowy 100 000,00 zł
 2. Niniejszy Regulamin dotyczy nabywania towarów dostępnych za pośrednictwem Serwisu.
 3. Regulamin Serwisu jest dostępny nieprzerwanie w witrynie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 4. Działalność Sprzedawcy jest skierowana do użytkowników indywidualnych i odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem w ramach handlu detalicznego. W przypadku powzięcia wątpliwości co do detalicznego charakteru zamówienia Sprzedawca może wstrzymać realizację zamówienia do czasu wyjaśnienia i/lub anulowania zamówienia z przyczyny ustalenia innego niż detaliczny charakteru zamówienia. Zamówienia hurtowe mogą być realizowane po indywidualnym ustaleniu ze Sprzedawcą.
 5. Użyte w treści niniejszego Regulaminu definicje mają następujące znaczenie:
  5.1. Klient – (1) osoba fizyczna, (2) osoba prawna albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży w ramach Serwisu „hurtksiazki.pl”;
  5.2. Sprzedawca – TAMI SI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Starołęcka 7, 61-361 Poznań
  5.3. Serwis - Księgarnia Internetowa „hurtksiazki.pl”;
  5.4. Konsument – Osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  5.5. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna, która dokonuje zamówienia w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, ale z charakteru zamówienia wynika, że dokonywana czynność nie ma dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  5.6. Regulamin – niniejszy regulamin księgarni internetowej „hurtksiazki.pl”;
  5.7. Towar – rzeczy ruchome dostępne w Księgarni Internetowej „hurtksiazki.pl”, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży;
  5.8. Zamówienie – Oświadczenie woli klienta w przedmiocie zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;
  5.9. Umowa - umowa sprzedaży towarów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, za pośrednictwem Serwisu;
  5.10. Umowa zawarta na odległość – Umowa zawarta w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
 6. Kontakt ze Sprzedawcą może odbywać się w szczególności za pomocą poczty elektronicznej wysyłanej na adres: hurt@hurtksiazki.pl, telefonicznie pod numerem 61 651 44 95 lub za pośrednictwem faksu: 61 653 14 17.
 7. Do korzystania z usług serwisu internetowego hurtksiazki.pl niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych: Internet Explorer 8, Opera 10.00, Google Chrome 10.0, Mozilla 4.0 lub ich nowsze wersje).
II. Składanie zamówień
 1. Informacje zawarte na stronie Serwisu hurtksiazki.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a są zaproszeniem do zawarcia umowy. Złożenie zatem zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego Towaru.
 2. Klient może składać zamówienia poprzez stronę internetową Serwisu w następujący sposób:
  a) po zalogowaniu się (Klient Serwisu) na konto lub rejestracji konta (nowy Klient) w Serwisie,
  b) bez rejestracji konta w Serwisie.
 3. Klient dokonuje zamówienia poprzez wybór jednej lub kliku pozycji Towarów zamieszczonych na stronie internetowej Serwisu, prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia oraz wysłanie Sprzedawcy formularza zamówienia poprzez Serwis. W przypadku Towarów oznaczonych jako „gabaryt” na stronie internetowej Serwisu, Sprzedawca może zastrzec możliwość realizacji zamówienia na jedną sztukę Towaru w ramach jednego zamówienia z uwagi na charakter Towaru.
 4. Klient, będący osobą fizyczną, który prowadzi działalność gospodarczą wskazuje przy dokonywaniu zamówienia czy czynność ta jest dokonywana w ramach prowadzenia przez niego działalności gospodarczej oraz czy składane zamówienie posiada charakter zawodowy w stosunku do wykonywanej przez niego działalności gospodarczej. O tym czy transakcja ma charakter zawodowy decyduje w szczególności przedmiot działalności przedsiębiorcy ujawniony w rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Klient wypełniając formularz zamówienia wskazuje również opcję dostawy oraz formę zapłaty. Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.
 6. Wypełniając formularz, dodatkowe informacje na temat zamówienia można dopisać w miejscu poświęconym na UWAGI.
 7. Zamówienie będzie uznane za prawidłowo złożone, gdy w formularzu zamówienia wskazane zostaną dane identyfikujące Klienta, w szczególności: imię, nazwisko, adres dostawy, nr telefonu i adres poczty elektronicznej (e-mail).Wybór danego rodzaju dostawy może wiązać się z koniecznością podania polskiego numeru kontaktowego dla celów odbioru zamówienia.
 8. Prawidłowo złożone zamówienie otrzymuje indywidualny numer i zostaje przez Sprzedawcę potwierdzone oraz zrealizowane na zasadach wynikających z Regulaminu.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zamówienia w przypadku, gdy podane przez Klienta informacje są niepoprawne lub nie można ich zweryfikować, a brak tych informacji skutkowałby niemożnością realizacji zamówienia.
III. Potwierdzenie i weryfikacja zamówień
 1. Poprawnie złożone zamówienie potwierdzane jest za pomocą zwrotnej wiadomości wysyłanej na adres e-mail Klienta.
 2. Sprzedawca zawiadamia Kupującego niezwłocznie o niemożności realizacji zamówienia w terminie przewidzianym w Regulaminie z uwagi na brak towaru lub zamówionej ilości towaru w magazynie Sprzedawcy. Sprzedawca zawiadamia Kupującego telefonicznie lub w drodze e-mail proponując inny termin realizacji zamówienia nie dłużej niż do 14 dni roboczych. Kupujący może nie zaakceptować propozycji Sprzedawcy w zakresie nowego terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie żadnych roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia, a Sprzedawca zwraca Kupującemu otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 3. W przypadku trwałej niemożności realizacji zamówienia z uwagi na brak dostępności Towaru Sprzedawca powiadamia o tym niezwłocznie Kupującego. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia, a Sprzedawca zwraca Kupującemu otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 4. Zasady wynikające z ust. 2 i 3 powyżej stosuje się odpowiednio w zakresie niemożności realizacji części zamówienia Klienta, przy czym w pozostałej części Sprzedawca zamówienie realizuje na zasadach wynikających z Regulaminu.
 5. W przeciągu 24 godzin, przez co rozumie się 1 dzień roboczy, od momentu potwierdzenia złożenia zamówienia przeprowadzana jest jego weryfikacja, w ramach której ustalane są szczegóły dostarczenia przesyłki. Weryfikacja odbywa się telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail.
 6. Jeżeli weryfikacja nie nastąpi w deklarowanym czasie, może to oznaczać, że dane umieszczone przy składaniu zamówienia były błędne. Brak kontaktu Klienta w przeciągu 5 dni od dnia złożenia zamówienia skutkuje anulowaniem zamówienia. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie żadnych roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.
 7. Klient może wyrazić zgodę na powiadomienia SMS o statusie zamówienia zaznaczając odpowiednie pole w formularzu zamówienia.
 8. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu przez Sprzedawcę płatności, z zastrzeżeniem wyjątku w postaci wyboru przez Klienta opcji za pobraniem.
IV. Ceny oraz opłaty należne za dostarczenie zamówienia
 1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie serwisu internetowego hurtksiazki.pl wyrażone są w złotych polskich oraz są cenami brutto, co oznacza, że zawierają wliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w chwili złożenia zamówienia.
 2. Cena podana na stronie internetowej Serwisu jest ceną wiążąca dla Klienta oraz Sprzedawcy w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Serwis hurtksiazki.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów bez uprzedzenia. Zmiana cen towarów nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji zgodnie z ust. 1 i pkt III Regulaminu.
 4. Klient ponosi za pośrednictwem Sprzedawcy koszt dostawy zamówienia do Klienta na rzecz podmiotu dokonującego takiej dostawy. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach i terminach dostawy dostępna jest na stronie Sposoby, koszty i terminy dostawy.
 5. Koszt dostawy dokonywanej na terenie Polski będzie doliczany do wartości zamówienia. W przypadku wielości pozycji zamówienia koszt dostawy będzie uwzględniany dla każdej pozycji na rachunku proporcjonalnie do cen towarów.
 6. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia poza terenem Polski koszty dostawy ustalane są indywidualnie. W takim przypadku Sprzedawca informuje Klienta w formie elektronicznej (mail) koszt dostawy mając na uwadze obowiązujące w tym zakresie taryfy przewoźników oraz gabaryt zamówienia. Zamówienie zostaje zrealizowane po zaakceptowaniu przez Klienta kosztów dostawy.
V. Rabaty
 1. Sprzedawca może udzielić rabatu obniżającego cenę jednostkową danego produktu opisanego w Serwisie.
 2. Rodzaje rabatów:
  a) Rabat jednostkowy – udzielany przez Sprzedawcę na dany artykuł opisany w Serwisie; rabat jednostkowy jest przypisany do danego artykułu i obejmuje wyłącznie koszt produktu.
  b) Rabat jednorazowy – udzielany przez Sprzedawcę do jednorazowego wykorzystania; rabat ten przyznawany jest Klientom w ramach akcji Sprzedawcy, np. konkursów;
  c) Rabat wielorazowy - udzielany przez Sprzedawcę udostępniany Klientom publicznie do wielokrotnego użytku w ramach akcji promocyjnych Sprzedawcy, np. z okazji urodzin Serwisu na stronach internetowych Serwisu;
 3. Rabat jednorazowy lub wielorazowy nie jest rabatem imiennym i może być przekazywany innym Klientom Serwisu.
 4. Rabat jednorazowy lub wielorazowy może być udzielony na wszystkie lub część artykułów opisanych w Serwisie.
 5. Rabat ma przydzieloną datę ważności. Po upływie terminu ważności nie można wykorzystać rabatu w Serwisie.
 6. Udzielony rabat obejmuje wyłącznie koszt produktu (cenę jednostkową) i jest przypisany do danego artykułu. Przy udzieleniu rabatu jednostkowego cena artykułu zostaje pomniejszona o wartość udzielonego rabatu. Obowiązuje cena widoczna przy artykule w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 7. W przypadku udzielenia rabatu jednorazowego lub wielokrotnego w postaci procentowego obniżenia ceny, cena jednostkowa brutto zostaje pomniejszona o wartość udzielonego rabatu. Pomniejszenie ceny odbywa się automatycznie po wpisaniu kodu rabatowego.
 8. Rabaty nie łączą się chyba, że co innego wynika z treści udzielonego rabatu. Wówczas informacja taka powinna być wyraźnie określona wraz z udzieleniem rabatu.
 9. Rabaty nie obejmują kosztów dostawy.
VI. Dostarczanie zamówionych produktów
 1. Dostawa zamówionego przez Klienta towaru odbywa się zgodnie ze sposobem wskazanym przez Klienta w elektronicznym formularzu zamówienia (w szczególności za pośrednictwem Poczty Polskiej, Paczkomat InPost, Orlen Paczki, dostawy kurierem).
 2. Wybór danego rodzaju dostawy może wiązać się z koniecznością podania polskiego numeru kontaktowego dla celów odbioru zamówienia w związku z funkcjonalnością metod wybranego dostawcy (w szczególności za pośrednictwem Poczty Polskiej, Paczkomatu InPost, Paczki w Ruchu, dostawy kurierem).
 3. W przypadku dostawy na adres Klienta, Serwis hurtksiazki.pl zobowiązuje się do wysłania Klientowi towarów posiadanych w magazynie w terminie od 2 do 3 dni roboczych od momentu weryfikacji zamówienia. Do terminu realizacji nie wlicza się dnia, w którym Sprzedawca przesłał potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
 4. Serwis hurtksiazki.pl zastrzega ponadto, iż czas realizacji na niektóre zamówienia może wynosić od 5-7 dni, przy czym informacja ta będzie zawarta przy danym towarze.
 5. Do terminu realizacji zamówienia przez serwis hurtksiazki.pl należy dodać czas dostarczenia przesyłki przez dostawcę wybranego przez Klienta (więcej informacji o terminach dostawy na stronie Sposoby, koszty i terminy dostawy).
 6. Terminy dostarczenia zamówienia przez dostawców podane na stronie Sposoby, koszty i terminy dostawy są terminami orientacyjnymi. Sprzedawca nie będzie ponosił wobec Klienta odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu zamówienia, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn leżących po stronie dostawcy wybranego przez Klienta.
VII. Płatności
 1. Serwis hurtksiazki.pl proponuje swoim Klientom następujące formy płatności:
  a) za pobraniem - kurierowi przy odbiorze przesyłki (dotyczy wysyłek krajowych),
  b) przelewem na konto w terminie 3 dni od złożenia zamówienia (konto indywidualne do każdego zamówienia jest podane w e-mailu potwierdzającym realizację zamówienia); przesyłka zostanie wysłana po wpłynięciu pieniędzy na konto księgarni (dotyczy wysyłek krajowych i zagranicznych),
  c) kartą płatniczą on-line po złożeniu zamówienia (dotyczy wysyłek krajowych i zagranicznych).
  d) za pośrednictwem systemu elektronicznej płatności odroczonej – PayPo
 2. Brak zapłaty w przewidzianym powyżej terminie oznaczać będzie anulowanie zamówienia przez Sprzedawcę.
 3. Do każdego zakupu Klient otrzymuje fakturę.
 4. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Sprzedawcę faktur w formie elektronicznej. Jednocześnie istnieje możliwość otrzymania faktury papierowej dla klientów, którzy zaznaczą odpowiednie pole: checkbox w ostatnim kroku zamówienia.
VIII. Reklamacje
 1. W zakresie nieuregulowanym poniższymi zapisami Regulaminu zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, w szczególności: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 2. Wszystkie produkty oferowane przez serwis hurtksiazki.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 3. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu w zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 4. Reklamacji produktu dokonuje się poprzez zawiadomienie Sprzedawcy o niezgodności towaru z umową. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia oraz zakres działań, których wykonania Klient oczekuje od Sprzedawcy oraz numer rachunku bankowego, na który w razie uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zwróci Kupującemu cenę za Towar.
 5. Sprzedawca rozpatruje reklamacje złożone na piśmie: przesłane pocztą na adres ul. Unii Lubelskiej 1, 61-249 Poznań lub drogą elektroniczną na adres: reklamacje@hurtksiazki.pl. Do reklamacji zaleca się dołączyć dowód zakupu lub jego kopię, co może usprawnić rozpatrzenie reklamacji. Niedołączenie dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje rozpatrzenia reklamacji.
 6. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej przyjęcia.
 7. Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia produktu przechodzi na Klienta w momencie wydania mu produktu przez Sprzedawcę lub działającego na jego rzecz przewoźnika. Jeżeli konsument samodzielnie określił przewoźnika produktu, a Sprzedawca nie miał na to wpływu, ryzyko to przechodzi na konsumenta w chwili wydania produktu temu przewoźnikowi.
 8. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej wad Klient zobowiązany jest zwrócić wadliwy towar na adres Sprzedawcy: ul. Unii Lubelskiej 3 w Poznaniu. W takim przypadku Sprzedawca dostarczy Klientowi nowy niewadliwy Towar zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. W przypadku, gdy dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie jest możliwe (np. brak dostępności towaru) Sprzedawca zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego cenę.
 9. W przypadku gdy produkt ma wadę, Klient może:
  a) żądać wymiany produktu na wolny od wad, albo
  b) żądać usunięcia wady, albo
  c) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, albo
  d) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, z zastrzeżeniem, że wada w takim przypadku jest wadą istotną.
 10. Uprawnienie do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie nie ma zastosowania jeżeli produkt / towar był już naprawiany albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolna od wad lub usunięcia wady.
 11. Jeżeli Klientem jest Konsument albo przedsiębiorca na prawach konsumenta może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady. Uprawnienie to nie przysługuje, gdy doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 12. W przypadku, gdy Konsument albo przedsiębiorca na prawach konsumenta realizując swe uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne lub prawne Produktu domaga się wymiany Produktu lub odstępuje od umowy dostarczenie reklamowanego Produktu do Sprzedawcy odbywa się przez Klienta, ale na koszt Sprzedawcy.
 13. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca ponosi koszt odesłania reklamowanego towaru (odbiór reklamacji) oraz wysłania towaru wolnego od wad (gdy wybrano ten sposób załatwienia reklamacji).
 14. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi w całości lub części uiszczony uprzednio koszt dostawy zamówienia. Zwrot części kosztów dostawy ma miejsce, gdy reklamowany Produkt był jednym z kilku w zamówieniu złożonym przez Klienta. Wówczas zwrot kosztów dostawy zamówienia odbywa się proporcjonalnie według wartości wskazanej w rachunku.
 15. Reklamowany Produkt należy odesłać na adres: Tami SI, ul. Poznańska 91, 05-850 Ożarów Mazowiecki W sytuacji, gdy Konsument żąda usunięcia wady Produktu albo obniżenia ceny nie ma obowiązku dostarczenia reklamowanego Produktu do Sprzedawcy. W tym wypadku Konsument powinien reklamowany Produkt udostępnić w miejscu w którym się on znajduje oraz poinformować o tym fakcie Sprzedawcę w celu terminu odbioru reklamowanego Produktu.
IX. Uprawnienia Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumenta
 1. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, poniższe postanowienia mają zastosowanie wyłącznie do Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumenta. W przypadku nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
  a) Klient, który zakupił towar za pośrednictwem Serwisu hurtksiazki.pl, tj. zawarł umowę na odległość może odstąpić od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od odebrania zamówienia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.Tami SI, ul. Poznańska 91, 05-850 Ożarów Mazowiecki, telefon: 61 651 44 95, faks: 61 653 14 17, e-mail: zwroty@hurtksiazki.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pisma wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do Regulaminu.
 3. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Klientowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
 4. Klient ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Zwrotu należy dokonać na adres: Tami SI, ul. Poznańska 91, 05-850 Ożarów Mazowiecki
 5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, przy czym nie uznaje się przesyłek wysyłanych za pobraniem.
 6. Sprzedawca może zgodzić się na poniesienie kosztów zwrotu rzeczy w całości lub części. Wówczas Klient ma obowiązek udostępnić towar do odbioru. Jeśli Klient odesłał zwracany towar w inny sposób niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, to Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Klientowi zamówienia. Zwrot części kosztów dostawy ma miejsce, gdy produkt objęty oświadczeniem o odstąpieniu był jednym z kilku w zamówieniu złożonym przez Klienta. Wówczas zwrot kosztów dostawy zamówienia odbywa się proporcjonalnie według wartości wskazanej w rachunku.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez niego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru / produktu. Zwracany przez Klienta produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli jest to możliwe, produkt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie.
 11. Prawo Klienta do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy o prawa konsumenta, w szczególności w zakresie umów:
  13.1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;
  13.2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  13.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  13.4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  13.5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  13.6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; zwraca się uwagę, że otwarcie oryginalnego opakowania stanowi równoznaczność dla użycia przedmiotu i uniemożliwia zwrot;
  13.7. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  13.8. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 12. Konsument posiada również możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym: a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. b) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą. c) skorzystanie z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 13. Informacje o sposobach i trybach rozpoczęcia procedury pozasądowego rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zawarte są na stronie www.uokik.gov.pl, w zakładce Rozstrzyganie sporów konsumenckich.
 14. Konsument oraz przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji również poprzez złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/
X. Treści zamieszczane przez Klienta w Serwisie
 1. Klient ma możliwość dodawania treści w Serwisie hurtksiazki.pl w ramach recenzji produktów, których opisy są zamieszczane w Serwisie.
 2. Sprzedawca nie odpowiada za merytoryczną treść dodawanych przez Klientów treści / recenzji.
 3. Sprzedawca ma obowiązek weryfikacji treści i usuwa bez uprzedzenia treści nieodpowiednie, tj. w szczególności zawierające wulgaryzmy, naruszające dobra osobiste innych Klientów, podmiotów czy osób trzecich jak również treści stanowiące reklamy, nie mające związku z komentowanym produktem lub usługą lub w inny sposób naruszające Regulamin.
 4. Sprzedawca może usuwać treści zdublowane celem zachowania porządku i estetyki wpisów w Serwisie.
XI. Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, tj.TAMI SI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Starołęcka 7, 61-361 Poznań, Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0001068447, REGON: 526938354, NIP: 7822932236, kapitał zakładowy 100 000,00 zł
 2. Przetwarzanie oraz ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 3. Sprzedawca przekazuje Klientom informacje o ochronie danych osobowych, zakresie, podstawie prawnej, celu, okresie przetwarzania danych Klientów, przysługującym Klientom prawach za pośrednictwem treści dostępnych w Serwisie hurtksiazki.pl (w szczególności Polityka prywatności) oraz w kontakcie bezpośrednim.
 4. Sprzedawca informuje Klienta, że jego dane osobowe mogą być przetwarzane na zlecenie Sprzedawcy przez podmioty trzecie, takie jak CENEO Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, w celu marketingu bezpośredniego, w tym badania satysfakcji Klienta z Serwisu.
XII. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy, w tym w szczególności (i) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.02), (ii) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. z dnia 2017.03.30).
 2. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Serwisu hurtksiazki.pl rozstrzygane będą przed sądem właściwym dla siedziby Sprzedawcy
XIII. Wejście w życie Regulaminu
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2024 r. i ma zastosowanie do zamówień złożonych w tym dniu i po tym dniu.

» do góry

Regulamin obowiązuje od 01.01.2021 roku
Regulamin Serwisu hurtksiazki.pl

I. Postanowienia ogólne
 1. Serwis internetowy hurtksiazki.pl (dalej „Serwis”) prowadzony jest przez Wojciecha Sternę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Wojciech Sterna ”TAMI” Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe z siedzibą przy ul. Piotrowskiej 12, 61-353 Poznań, REGON: 630345978, NIP: 7821006266, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (dalej jako „Sprzedawca”), adres korespondencyjny: ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań, punkt odbioru zamówień: os. Stare Żegrze 14/67, 61-249 Poznań („Punkt Odbioru”).
 2. Niniejszy Regulamin dotyczy nabywania towarów dostępnych za pośrednictwem Serwisu.
 3. Regulamin Serwisu jest dostępny nieprzerwanie w witrynie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 4. Działalność Sprzedawcy jest skierowana do użytkowników indywidualnych i odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem w ramach handlu detalicznego. W przypadku powzięcia wątpliwości co do detalicznego charakteru zamówienia Sprzedawca może wstrzymać realizację zamówienia do czasu wyjaśnienia i/lub anulowania zamówienia z przyczyny ustalenia innego niż detaliczny charakteru zamówienia. Zamówienia hurtowe mogą być realizowane po indywidualnym ustaleniu ze Sprzedawcą.
 5. Użyte w treści niniejszego Regulaminu definicje mają następujące znaczenie:
  5.1. Klient – (1) osoba fizyczna, (2) osoba prawna albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży w ramach Serwisu „hurtksiazki.pl”;
  5.2. Sprzedawca – Wojciech Sterna ”TAMI” Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe z siedzibą przy ul. Piotrowskiej 12, 61-353 Poznań, REGON: 630345978, NIP: 7821006266;
  5.3. Serwis - Księgarnia Internetowa „hurtksiazki.pl”;
  5.4. Konsument – Osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  5.5. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna, która dokonuje zamówienia w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, ale z charakteru zamówienia wynika, że dokonywana czynność nie ma dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  5.6. Regulamin – niniejszy regulamin księgarni internetowej „hurtksiazki.pl”;
  5.7. Towar – rzeczy ruchome dostępne w Księgarni Internetowej „hurtksiazki.pl”, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży;
  5.8. Zamówienie – Oświadczenie woli klienta w przedmiocie zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;
  5.9. Umowa - umowa sprzedaży towarów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, za pośrednictwem Serwisu;
  5.10. Punkt Odbioru Sprzedawcy – Punkt stacjonarny Sprzedawcy, mieszczący się przy os. Stare Żegrze 14/67, 61-249 Poznań, w którym Klient może odebrać zamówiony towar.
  5.11. Umowa zawarta na odległość – Umowa zawarta w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
 6. Kontakt ze Sprzedawcą może odbywać się w szczególności za pomocą poczty elektronicznej wysyłanej na adres: hurt@hurtksiazki.pl, telefonicznie pod numerem 61 651 44 95 lub za pośrednictwem faksu: 61 653 14 17.
 7. Do korzystania z usług serwisu internetowego hurtksiazki.pl niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych: Internet Explorer 8, Opera 10.00, Google Chrome 10.0, Mozilla 4.0 lub ich nowsze wersje).
II. Składanie zamówień
 1. Informacje zawarte na stronie Serwisu hurtksiazki.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a są zaproszeniem do zawarcia umowy. Złożenie zatem zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego Towaru.
 2. Klient może składać zamówienia poprzez stronę internetową Serwisu w następujący sposób:
  a) po zalogowaniu się (Klient Serwisu) na konto lub rejestracji konta (nowy Klient) w Serwisie,
  b) bez rejestracji konta w Serwisie.
 3. Klient dokonuje zamówienia poprzez wybór jednej lub kliku pozycji Towarów zamieszczonych na stronie internetowej Serwisu, prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia oraz wysłanie Sprzedawcy formularza zamówienia poprzez Serwis. W przypadku Towarów oznaczonych jako „gabaryt” na stronie internetowej Serwisu, Sprzedawca może zastrzeć możliwość realizacji zamówienia na jedną sztukę Towaru w ramach jednego zamówienia z uwagi na charakter Towaru.
 4. Klient, będący osobą fizyczną, który prowadzi działalność gospodarczą wskazuje przy dokonywaniu zamówienia czy czynność ta jest dokonywana w ramach prowadzenia przez niego działalności gospodarczej oraz czy składane zamówienie posiada charakter zawodowy w stosunku do wykonywanej przez niego działalności gospodarczej. O tym czy transakcja ma charakter zawodowy decyduje w szczególności przedmiot działalności przedsiębiorcy ujawniony w rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Klient wypełniając formularz zamówienia wskazuje również opcję dostawy lub odbioru osobistego w Punkcie Odbioru Sprzedawcy oraz formę zapłaty. Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.
 6. Wypełniając formularz, dodatkowe informacje na temat zamówienia można dopisać w miejscu poświęconym na UWAGI.
 7. Zamówienie będzie uznane za prawidłowo złożone, gdy w formularzu zamówienia wskazane zostaną dane identyfikujące Klienta, w szczególności: imię, nazwisko, adres dostawy, nr telefonu i adres poczty elektronicznej (e-mail).Wybór danego rodzaju dostawy może wiązać się z koniecznością podania polskiego numeru kontaktowego dla celów odbioru zamówienia.
 8. Prawidłowo złożone zamówienie otrzymuje indywidualny numer i zostaje przez Sprzedawcę potwierdzone oraz zrealizowane na zasadach wynikających z Regulaminu.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zamówienia w przypadku, gdy podane przez Klienta informacje są niepoprawne lub nie można ich zweryfikować, a brak tych informacji skutkowałby niemożnością realizacji zamówienia.
III. Potwierdzenie i weryfikacja zamówień
 1. Poprawnie złożone zamówienie potwierdzane jest za pomocą zwrotnej wiadomości wysyłanej na adres e-mail Klienta.
 2. Sprzedawca zawiadamia Kupującego niezwłocznie o niemożności realizacji zamówienia w terminie przewidzianym w Regulaminie z uwagi na brak towaru lub zamówionej ilości towaru w magazynie Sprzedawcy. Sprzedawca zawiadamia Kupującego telefonicznie lub w drodze e-mail proponując inny termin realizacji zamówienia nie dłużej niż do 14 dni roboczych. Kupujący może nie zaakceptować propozycji Sprzedawcy w zakresie nowego terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie żadnych roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia, a Sprzedawca zwraca Kupującemu otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 3. W przypadku trwałej niemożności realizacji zamówienia z uwagi na brak dostępności Towaru Sprzedawca powiadamia o tym niezwłocznie Kupującego. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia, a Sprzedawca zwraca Kupującemu otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 4. Zasady wynikające z ust. 2 i 3 powyżej stosuje się odpowiednio w zakresie niemożności realizacji części zamówienia Klienta, przy czym w pozostałej części Sprzedawca zamówienie realizuje na zasadach wynikających z Regulaminu.
 5. W przeciągu 24 godzin, przez co rozumie się 1 dzień roboczy, od momentu potwierdzenia złożenia zamówienia przeprowadzana jest jego weryfikacja, w ramach której ustalane są szczegóły dostarczenia przesyłki. Weryfikacja odbywa się telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail.
 6. Jeżeli weryfikacja nie nastąpi w deklarowanym czasie, może to oznaczać, że dane umieszczone przy składaniu zamówienia były błędne. Brak kontaktu Klienta w przeciągu 5 dni od dnia złożenia zamówienia skutkuje anulowaniem zamówienia. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie żadnych roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.
 7. Klient może wyrazić zgodę na powiadomienia SMS o statusie zamówienia zaznaczając odpowiednie pole w formularzu zamówienia.
 8. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu przez Sprzedawcę płatności, z zastrzeżeniem wyjątku w postaci wyboru przez Klienta opcji za pobraniem.
IV. Ceny oraz opłaty należne za dostarczenie zamówienia
 1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie serwisu internetowego hurtksiazki.pl wyrażone są w złotych polskich oraz są cenami brutto, co oznacza, że zawierają wliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w chwili złożenia zamówienia.
 2. Cena podana na stronie internetowej Serwisu jest ceną wiążąca dla Klienta oraz Sprzedawcy w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Serwis hurtksiazki.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów bez uprzedzenia. Zmiana cen towarów nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji zgodnie z ust. 1 i pkt III Regulaminu.
 4. Klient ponosi za pośrednictwem Sprzedawcy koszt dostawy zamówienia do Klienta na rzecz podmiotu dokonującego takiej dostawy. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach i terminach dostawy dostępna jest na stronie Sposoby, koszty i terminy dostawy.
 5. Koszt dostawy dokonywanej na terenie Polski będzie doliczany do wartości zamówienia. W przypadku wielości pozycji zamówienia koszt dostawy będzie uwzględniany dla każdej pozycji na rachunku proporcjonalnie do cen towarów.
 6. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia poza terenem Polski koszty dostawy ustalane są indywidualnie. W takim przypadku Sprzedawca informuje Klienta w formie elektronicznej (mail) koszt dostawy mając na uwadze obowiązujące w tym zakresie taryfy przewoźników oraz gabaryt zamówienia. Zamówienie zostaje zrealizowane po zaakceptowaniu przez Klienta kosztów dostawy.
V. Rabaty
 1. Sprzedawca może udzielić rabatu obniżającego cenę jednostkową danego produktu opisanego w Serwisie.
 2. Rodzaje rabatów:
  a) Rabat jednostkowy – udzielany przez Sprzedawcę na dany artykuł opisany w Serwisie; rabat jednostkowy jest przypisany do danego artykułu i obejmuje wyłącznie koszt produktu.
  b) Rabat jednorazowy – udzielany przez Sprzedawcę do jednorazowego wykorzystania; rabat ten przyznawany jest Klientom w ramach akcji Sprzedawcy, np. konkursów;
  c) Rabat wielorazowy - udzielany przez Sprzedawcę udostępniany Klientom publicznie do wielokrotnego użytku w ramach akcji promocyjnych Sprzedawcy, np. z okazji urodzin Serwisu na stronach internetowych Serwisu;
 3. Rabat jednorazowy lub wielorazowy nie jest rabatem imiennym i może być przekazywany innym Klientom Serwisu.
 4. Rabat jednorazowy lub wielorazowy może być udzielony na wszystkie lub część artykułów opisanych w Serwisie.
 5. Rabat ma przydzieloną datę ważności. Po upływie terminu ważności nie można wykorzystać rabatu w Serwisie.
 6. Udzielony rabat obejmuje wyłącznie koszt produktu (cenę jednostkową) i jest przypisany do danego artykułu. Przy udzieleniu rabatu jednostkowego cena artykułu zostaje pomniejszona o wartość udzielonego rabatu. Obowiązuje cena widoczna przy artykule w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 7. W przypadku udzielenia rabatu jednorazowego lub wielokrotnego w postaci procentowego obniżenia ceny, cena jednostkowa brutto zostaje pomniejszona o wartość udzielonego rabatu. Pomniejszenie ceny odbywa się automatycznie po wpisaniu kodu rabatowego.
 8. Rabaty nie łączą się chyba, że co innego wynika z treści udzielonego rabatu. Wówczas informacja taka powinna być wyraźnie określona wraz z udzieleniem rabatu.
 9. Rabaty nie obejmują kosztów dostawy.
VI. Dostarczanie zamówionych produktów
 1. Dostawa zamówionego przez Klienta towaru odbywa się zgodnie ze sposobem wskazanym przez Klienta w elektronicznym formularzu zamówienia (w szczególności za pośrednictwem Poczty Polskiej, Paczkomatu InPost, Paczki w Ruchu, dostawy kurierem, odbioru osobistego).
 2. Wybór danego rodzaju dostawy może wiązać się z koniecznością podania polskiego numeru kontaktowego dla celów odbioru zamówienia w związku z funkcjonalnością metod wybranego dostawcy (w szczególności za pośrednictwem Poczty Polskiej, Paczkomatu InPost, Paczki w Ruchu, dostawy kurierem, odbioru osobistego).
 3. Klient w elektronicznym formularzu zamówienia może wskazać również odbiór osobisty. Odbiór osobisty odbywa się w Punkcie Odbioru Sprzedawcy os. Stare Żegrze 14/67 w Poznaniu.
 4. W przypadku wyboru odbioru osobistego zamówienie będzie oczekiwało na Klienta 7 dni od dnia powiadomienia go o możliwości odbioru. Brak odbioru w terminie skutkować będzie anulowaniem zamówienia. W takim przypadku Sprzedawca nie będzie odpowiadał na roszczenia Klienta w związku z anulowaniem zamówienia.
 5. W przypadku dostawy na adres Klienta, Serwis hurtksiazki.pl zobowiązuje się do wysłania Klientowi towarów posiadanych w magazynie w terminie od 2 do 3 dni roboczych od momentu weryfikacji zamówienia. Do terminu realizacji nie wlicza się dnia, w którym Sprzedawca przesłał potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
 6. Serwis hurtksiazki.pl zastrzega ponadto, iż czas realizacji na niektóre zamówienia może wynosić od 5-7 dni, przy czym informacja ta będzie zawarta przy danym towarze.
 7. Do terminu realizacji zamówienia przez serwis hurtksiazki.pl należy dodać czas dostarczenia przesyłki przez dostawcę wybranego przez Klienta (więcej informacji o terminach dostawy na stronie Sposoby, koszty i terminy dostawy).
 8. Terminy dostarczenia zamówienia przez dostawców podane na stronie Sposoby, koszty i terminy dostawy są terminami orientacyjnymi. Sprzedawca nie będzie ponosił wobec Klienta odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu zamówienia, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn leżących po stronie dostawcy wybranego przez Klienta.
VII. Płatności
 1. Serwis hurtksiazki.pl proponuje swoim Klientom następujące formy płatności:
  a) za pobraniem - kurierowi przy odbiorze przesyłki (dotyczy wysyłek krajowych),
  b) przelewem na konto w terminie 3 dni od złożenia zamówienia (konto indywidualne do każdego zamówienia jest podane w e-mailu potwierdzającym realizację zamówienia); przesyłka zostanie wysłana po wpłynięciu pieniędzy na konto księgarni (dotyczy wysyłek krajowych i zagranicznych),
  c) kartą płatniczą on-line po złożeniu zamówienia (dotyczy wysyłek krajowych i zagranicznych).
  d) za pośrednictwem systemu elektronicznej płatności odroczonej – PayPo
 2. Brak zapłaty w przewidzianym powyżej terminie oznaczać będzie anulowanie zamówienia przez Sprzedawcę.
 3. Do każdego zakupu Klient otrzymuje fakturę.
 4. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Sprzedawcę faktur w formie elektronicznej. Jednocześnie istnieje możliwość otrzymania faktury papierowej dla klientów, którzy zaznaczą odpowiednie pole: checkbox w ostatnim kroku zamówienia.
VIII. Reklamacje
 1. W zakresie nieuregulowanym poniższymi zapisami Regulaminu zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, w szczególności: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 2. Wszystkie produkty oferowane przez serwis hurtksiazki.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 3. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu w zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 4. Reklamacji produktu dokonuje się poprzez zawiadomienie Sprzedawcy o niezgodności towaru z umową. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia oraz zakres działań, których wykonania Klient oczekuje od Sprzedawcy oraz numer rachunku bankowego, na który w razie uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zwróci Kupującemu cenę za Towar.
 5. Sprzedawca rozpatruje reklamacje złożone na piśmie: przesłane pocztą na adres ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań lub drogą elektroniczną na adres: reklamacje@hurtksiazki.pl. Do reklamacji zaleca się dołączyć dowód zakupu lub jego kopię, co może usprawnić rozpatrzenie reklamacji. Niedołączenie dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje rozpatrzenia reklamacji.
 6. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej przyjęcia.
 7. Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia produktu przechodzi na Klienta w momencie wydania mu produktu przez Sprzedawcę lub działającego na jego rzecz przewoźnika. Jeżeli konsument samodzielnie określił przewoźnika produktu, a Sprzedawca nie miał na to wpływu, ryzyko to przechodzi na konsumenta w chwili wydania produktu temu przewoźnikowi.
 8. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej wad Klient zobowiązany jest zwrócić wadliwy towar na adres Sprzedawcy: ul. Unii Lubelskiej 3 w Poznaniu. W takim przypadku Sprzedawca dostarczy Klientowi nowy niewadliwy Towar zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. W przypadku, gdy dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie jest możliwe (np. brak dostępności towaru) Sprzedawca zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego cenę.
 9. W przypadku gdy produkt ma wadę, Klient może:
  a) żądać wymiany produktu na wolny od wad, albo
  b) żądać usunięcia wady, albo
  c) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, albo
  d) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, z zastrzeżeniem, że wada w takim przypadku jest wadą istotną.
 10. Uprawnienie do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie nie ma zastosowania jeżeli produkt / towar był już naprawiany albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolna od wad lub usunięcia wady.
 11. Jeżeli Klientem jest Konsument albo przedsiębiorca na prawach konsumenta może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady. Uprawnienie to nie przysługuje, gdy doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 12. W przypadku, gdy Konsument albo przedsiębiorca na prawach konsumenta realizując swe uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne lub prawne Produktu domaga się wymiany Produktu lub odstępuje od umowy dostarczenie reklamowanego Produktu do Sprzedawcy odbywa się przez Klienta, ale na koszt Sprzedawcy.
 13. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca ponosi koszt odesłania reklamowanego towaru (odbiór reklamacji) oraz wysłania towaru wolnego od wad (gdy wybrano ten sposób załatwienia reklamacji).
 14. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi w całości lub części uiszczony uprzednio koszt dostawy zamówienia. Zwrot części kosztów dostawy ma miejsce, gdy reklamowany Produkt był jednym z kilku w zamówieniu złożonym przez Klienta. Wówczas zwrot kosztów dostawy zamówienia odbywa się proporcjonalnie według wartości wskazanej w rachunku.
 15. Reklamowany Produkt należy odesłać na adres: Wojciech Sterna ”TAMI” Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe, ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań. W sytuacji, gdy Konsument żąda usunięcia wady Produktu albo obniżenia ceny nie ma obowiązku dostarczenia reklamowanego Produktu do Sprzedawcy. W tym wypadku Konsument powinien reklamowany Produkt udostępnić w miejscu w którym się on znajduje oraz poinformować o tym fakcie Sprzedawcę w celu terminu odbioru reklamowanego Produktu.
IX. Uprawnienia Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumenta
 1. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, poniższe postanowienia mają zastosowanie wyłącznie do Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumenta. W przypadku nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
  a) Klient, który zakupił towar za pośrednictwem Serwisu hurtksiazki.pl, tj. zawarł umowę na odległość może odstąpić od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od odebrania zamówienia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę: Wojciech Sterna ”TAMI” Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe, ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań, telefon: 61 651 44 95, faks: 61 653 14 17, e-mail: zwroty@hurtksiazki.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pisma wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do Regulaminu.
 4. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Klientowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
 5. Klient ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Zwrotu należy dokonać na adres: Wojciech Sterna ”TAMI” Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe, ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań
 6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, przy czym nie uznaje się przesyłek wysyłanych za pobraniem.
 7. Sprzedawca może zgodzić się na poniesienie kosztów zwrotu rzeczy w całości lub części. Wówczas Klient ma obowiązek udostępnić towar do odbioru. Jeśli Klient odesłał zwracany towar w inny sposób niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, to Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Klientowi zamówienia. Zwrot części kosztów dostawy ma miejsce, gdy produkt objęty oświadczeniem o odstąpieniu był jednym z kilku w zamówieniu złożonym przez Klienta. Wówczas zwrot kosztów dostawy zamówienia odbywa się proporcjonalnie według wartości wskazanej w rachunku.
 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez niego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru / produktu. Zwracany przez Klienta produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli jest to możliwe, produkt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie.
 12. Prawo Klienta do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy o prawa konsumenta, w szczególności w zakresie umów, w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 13. Konsument posiada również możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym: a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. b) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą. c) skorzystanie z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 14. Informacje o sposobach i trybach rozpoczęcia procedury pozasądowego rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zawarte są na stronie www.uokik.gov.pl, w zakładce Rozstrzyganie sporów konsumenckich.
 15. Konsument oraz przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji również poprzez złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/
X. Treści zamieszczane przez Klienta w Serwisie
 1. Klient ma możliwość dodawania treści w Serwisie hurtksiazki.pl w ramach recenzji produktów, których opisy są zamieszczane w Serwisie.
 2. Sprzedawca nie odpowiada za merytoryczną treść dodawanych przez Klientów treści / recenzji.
 3. Sprzedawca ma obowiązek weryfikacji treści i usuwa bez uprzedzenia treści nieodpowiednie, tj. w szczególności zawierające wulgaryzmy, naruszające dobra osobiste innych Klientów, podmiotów czy osób trzecich jak również treści stanowiące reklamy, nie mające związku z komentowanym produktem lub usługą lub w inny sposób naruszające Regulamin.
 4. Sprzedawca może usuwać treści zdublowane celem zachowania porządku i estetyki wpisów w Serwisie.
XI. Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, tj. Wojciech Sterna prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wojciech Sterna ”TAMI” Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe z siedzibą przy ul. Piotrowskiej 12,61-353 Poznań, REGON: 630345978, NIP: 7821006266, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (również niżej jako Administrator).
 2. Przetwarzanie oraz ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 3. Sprzedawca przekazuje Klientom informacje o ochronie danych osobowych, zakresie, podstawie prawnej, celu, okresie przetwarzania danych Klientów, przysługującym Klientom prawach za pośrednictwem treści dostępnych w Serwisie hurtksiazki.pl (w szczególności Polityka prywatności) oraz w kontakcie bezpośrednim.
 4. Sprzedawca informuje Klienta, że jego dane osobowe mogą być przetwarzane na zlecenie Sprzedawcy przez podmioty trzecie, takie jak CENEO Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, w celu marketingu bezpośredniego, w tym badania satysfakcji Klienta z Serwisu.
XII. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy, w tym w szczególności (i) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.02), (ii) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. z dnia 2017.03.30).
 2. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Serwisu hurtksiazki.pl rozstrzygane będą przed sądem właściwym dla siedziby Sprzedawcy
XIII. Wejście w życie Regulaminu
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2021 r. i ma zastosowanie do zamówień złożonych w tym dniu i po tym dniu. Umowy zawarte do dnia 31 grudnia 2020 r. podlegają Regulaminu w brzmieniu dotychczasowym, który jest dostępny na stronie internetowej Serwisu.

» do góry